Privacyverklaring Scriptie vzw

Scriptie vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Scriptie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Dit brengt met zich mee:
• dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• dat we u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• dat we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• dat we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• dat we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Scriptie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Scriptie vzw
Rozenweg 4b
1731 Zellik
info@scriptieprijs.be
Telefoon : 02/463.59.20

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Scriptie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden of activiteiten van Scriptie vzw;
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en opslaan:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Scriptie vzw deelt u gegevens uitsluitend met:

  • Mailchimp (Direct Mailing Application)

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Scriptie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat deelname aan de Vlaamse PhD Cup betreft bedraagt de bewaartermijn van uw gegevens maximaal 2 jaar. 

Wat de stemming voor de publieksprijs van de Vlaamse PhD Cup betreft, zullen uw gegevens uiterlijk twee weken na de deadline (13 november 2018) voor de stemming voor de PhD Cup worden gewist.

Indien u zich ook inschreef voor onze nieuwsbrief dan worden uw gegevens bewaard tot zolang u zich uitschrijft uit ons mailbestand. U krijgt daartoe bij elke verstuurde nieuwsbrief de mogelijkheid.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Scriptie vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Deelnemers 2018 getuigen

Waarom deelnemen aan de Vlaamse PhD Cup? Laat je overtuigen door de deelnemers van de vorige editie. 

 

Angelique Van OmbergenAngelique van ombergen - science coordinator for human research bij european space agency
PHD in de medische wetenschappen (uantwerpen)
winnaar vlaamse phd cup 2018


Ik was enorm blij en vereerd om de PhD Cup 2018 te winnen. De respons die ik op mijn overwinning kreeg was echt énorm. Naast talrijke reacties via facebook, twitter en LinkedIn kreeg ik ook een 80-tal mails met felicitaties, vragen over mijn onderzoek, uitnodigingen voor lezingen, ... Zelfs 2 uitgeverijen namen contact met me op om de opties te bekijken om een boek met hen te schrijven. Mijn website kreeg in de dagen na de finale meer dan 3.000 bezoekers over de vloer. 

Het PhD Cup-avontuur zit er voor mij ook nog niet volledig op. In het najaar zal ik de Vlerick-voucher die ik won, verzilveren met opleidingen in leiderschap en people management. Die aspecten zullen zeker van pas komen in mijn huidige job, maar ook bijvoorbeeld in mijn wetenschapscommunicatie-activiteiten. 

Ik kan de wedstrijd alleen maar aanraden aan pas gepromoveerde onderzoekers. De Vlaamse PhD Cup is echt een schitterend initiatief met een toporganisatie. Het zorgt er duidelijk voor dat wetenschap weer een beetje meer de toegang vindt naar het grote publiek, iets waar we naar mijn bescheiden mening allemaal baat bij hebben. 


 

Katrien BenhalimaKatrien Benhalima – endocrinologe (UZ Leuven)
PhD in de Medische Wetenschappen
PUBLIEKSWINNAAR PHD CUP 2018
 

De PhD Cup hielp mij om uit mijn comfortzone te treden en heeft mij geleerd dat elk onderzoek (hoe moeilijk ook) in een boeiende pitch van 3 minuten kan gebracht worden. De wedstrijd is ook een heel fijne manier om je onderzoek naar een breed publiek te kunnen vertalen en je krijgt hierbij een zeer groot klankbord. Ik kan nu gemakkelijk een opiniestuk schrijven over mijn onderzoek op basis van de tips die we tijdens de trainingen hebben gekregen.

Voor mij was de PhD Cup ook een moment waarbij ik heel veel steun kreeg van alle mede-onderzoekers van mijn project. Ik sleepte bovendien de publieksprijs van de PhD Cup in de wacht. Dat was niet alleen een fijne erkenning, maar het gaf me bovendien ook de kans om mijn onderzoek uit de doeken te doen in een videocollege bij de Universiteit van Vlaanderen.
 


Lode DaelemansLode Daelemans – materiaalkundige (UGent)
PhD in Ingenieurswetenschappen – Textielkunde

 

De Vlaamse PhD Cup is veel meer dan een wedstrijd. Tijdens de mediatraining krijg je enorm waardevolle tools aangereikt om op een “andere manier” over jouw onderzoek te communiceren. Hoewel de kern van de mediatraining gericht is op heldere communicatie voor een breed publiek, zijn dezelfde tools bijna 1-op-1 bruikbaar in een academische setting. Mijn presentaties, beursapplicaties, onderzoeksvoorstellen, … zijn allemaal enorm verbeterd dankzij de Vlaamse PhD Cup. Daarnaast is het ook gewoon enorm leuk om eindelijk jouw “moeilijke” onderzoeksgebied te vertellen op een manier die vrienden, familie en collega’s boeiend vinden. Nu – een half jaar later – gebruik ik deze tools nog dagelijks en hebben ze me al veel kansen bezorgd. Waar ik initieel meedeed omdat het me een fijne ervaring leek, ben ik er nu 100% van overtuigd dat dit me een betere wetenschapper heeft gemaakt en zou ik iedereen ten zeerste aanraden om zich in te schrijven! 

 


 

Jolien FaesJolien Faes – taalkundige (UAntwerpen)
PhD in Taalkunde
 

De PhD Cup is een unieke, leerrijke en heel erg fijne ervaring. Je krijgt training van de beste professionals om je de wondere wereld van wetenschapscommunicatie en storytelling helemaal eigen te maken. De mediatraining daagt je uit om de kern en het waarom van je onderzoek te doorgronden. Je leert door de ogen van de ander te kijken en wordt verplicht uit je comfortzone te stappen. Het mooie? De PhD Cup beleef je samen met collega-onderzoekers, waarbij iedereen dezelfde issues heeft, elkaar helpt, feedback geeft en motiveert. Het is eigenlijk geen wedstrijd; het is een gezamenlijke overwinning.

Je wordt écht door die communicatiemicrobe gebeten. En, je krijgt de tools om dat ook effectief te doen. De PhD Cup geeft je een rugzak aan ervaringen die ook een enorm pluspunt zijn voor je onderzoek en onderwijs.

 


Jonas Bekaert
JONAS BEKAERT (uantwerpen)
PHD in de fysica 
 

Vóór mijn deelname aan de PhD Cup had ik al veel zin om mijn onderzoek naar supergeleiding in atomair dunne materialen, en de mogelijkheden van de nanofysica in het algemeen, uit de doeken te doen voor een breed publiek. Maar ik worstelde met hoe ik mijn verhaal kon ontdoen van technische ballast zonder aan wetenschappelijke correctheid in te boeten. Dankzij het uitgebreide gamma aan trainingen en workshops van de PhD Cup ben ik er uiteindelijk in geslaagd om mijn kernboodschap bondig en helder uit te drukken, en in een verhaal te gieten om de toegankelijkheid te verhogen. De PhD Cup is dus vooral een uitgelezen kans om een heel breed publiek te bereiken via vele verschillende kanalen en aandacht te trekken voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs nu, een half jaar later, ontvang ik nog fijne opmerkingen en vragen, en zijn mensen oprecht geïnteresseerd om te weten hoe mijn onderzoek vordert.

 


 


Julie JacobsJulie Jacobs – kankeronderzoekster (UAntwerpen)
PhD in Biomedische Wetenschappen

 

De PhD Cup is de perfecte wedstrijd om je onderzoek eindelijk eens naar het grote publiek te brengen. Je leert je eigen onderzoek op een heel andere manier bekijken en de mediatraining leert je alle kneepjes van het vak om zelf met wetenschapscommunicatie verder te gaan. Het heeft veel deuren voor mij geopend en ik zou het onmiddellijk opnieuw doen.

 


An-Sofie Vanhouche

An-Sofie Vanhouche – criminologe (VUB)
PhD in Criminologische wetenschappen
 

Tijdens de trainingssessies van de PhD Cup leerde ik mijn jarenlange onderzoek uitleggen in 3 minuten. Een onmogelijk opdracht, dacht ik bij aanvang. Maar ik leerde duidelijke taal gebruiken en de essentie van mijn werk naar voren te brengen. Bovendien leerden we spreken voor een camera en voor journalisten. Ik heb nu geen knikkende knieën meer wanneer een journalist mij opbelt of voor live-interviews op de radio (nvdr, An-Sofie Vanhouche mocht via de PhD Cup over haar onderzoek spreken in Nieuwe Feiten en in Interne Keuken op Radio 1). Integendeel, ik deel met plezier de resultaten van mijn onderzoek met een breed publiek.

 Tim De CeunynckTim De Ceunynck – Verkeerskunde (Ex-Uhasselt, nu VIAS)
PhD in Mobiliteitswetenschappen


Deelnemen aan de PhD Cup was een unieke ervaring. Het was enorm verrijkend om met zoveel interessante mensen uit verschillende disciplines in contact te komen. Persoonlijk vond ik het een eye-opener om te zien dat iedereen eigenlijk met dezelfde problemen worstelde bij het communiceren naar het brede publiek, maar ook wat een vooruitgang iedereen boekt op enkele dagen tijd. De mediatraining heeft ons echt een toolbox aangereikt om helder te communiceren naar alle mogelijke publieken. Ik sta er van versteld hoeveel mensen eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in wetenschap als je het op de juiste manier kan aanbrengen. Dankzij de PhD Cup heeft mijn onderzoek bijzonder veel aandacht gekregen, waardoor we met enkele nieuwe projecten zijn kunnen starten.
 


 

Sven RoggeSven Rogge – Toegepaste Natuurkunde (UGent)
PhD in Toegepaste Natuurkunde


De Vlaamse PhD Cup vormt een unieke ervaring voor elke wetenschapper die de uitdaging aangaat zijn onderzoek begrijpelijk uit de doeken te doen. Ook nu nog bieden de professionele coaching en praktische tips mij een belangrijke houvast om mijn onderzoek doelgericht te communiceren naar zowel een wetenschappelijk als een niet-wetenschappelijk publiek. Sinds de PhD Cup is het me meer dan duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren één zaak is, het ook voor een breder publiek toegankelijk maken, is een heel andere zaak.

 

 

 


 

Annelies CannaertAnnelies cannaert (UGent - nicc)
Phd in de farmaceutische wetenschappen

 

Tijdens de PhD Cup werd het me duidelijk hoe moeilijk het is om informatie die voor jou heel evident is uit te leggen aan een breed publiek. Daarom was deze ervaring enorm leerrijk én uitdagend: je wordt namelijk ook niet alle dagen voor een camera op de rooster gelegd door Ivan De Vadder! Eveneens geeft het je een kans om kennis te maken met een groep enthousiaste wetenschappers met heel diverse achtergronden wat je toelaat om je eigen horizon te verbreden.

 


 

Kathleen Van RoyenKathleen Van Royen (UANTWERPEN)
Phd in de communicatiewetenschappen

 

“De PhD Cup was een boeiende ervaring. Het heeft me vooral geïnspireerd en goesting gegeven om nog meer te investeren in wetenschapscommunicatie! Rechts in de lens van een camera kijken en ertegen praten alsof het een persoon is, het was een hele uitdaging maar ik nu mee vertrouwd ben. Tijdens de workshops kregen we ook veel nuttige tips mee om een breed publiek warm te maken voor je eigen onderzoek. Ik zou dan ook iedereen aanraden aan de PhD Cup deel te nemen.”

 


 

Sarah ThysSarah Thys (ex-UGent – nu: Arteveldehogeschool Gent)

PhD in de Sociologie

 

"Via de PhD Cup leerde ik de wereld van journalistiek en wetenschapscommunicatie van binnenuit kennen. Op het eerste zicht leek dit voor mij het tegenovergestelde van de academische wereld, maar tijdens de intensieve en vooral leuke mediatraining kreeg ik concrete handvaten om beide stijlen samen te brengen. De PhD Cup geeft je de kans om je eigen onderzoek en dat van anderen vanuit een andere invalshoek te bekijken. De mediatraining daagt je uit om out-of-the-box en creatief na te denken over het helder voorstellen van de praktische bruikbaarheid van je onderzoeksresultaten."